ZCT-3D2
通径    接管 开阀能力           适应介质    电源种类
1 M5 Internal thread 0-0.6 water,air,oi DC24V
        DC30V
        DC36V

+了解更多

 
地址:浙江上虞地区,东莞街彭朱可甄贾燕工业园区|电话:0086-575-82567178
手机:15067562128/13858435787 |传真:13858435787 |邮编:312352 |电子邮件:cyq@tonglivalve.com
浙江同里流体控制有限公司